Wednesday, April 23, 2008

Am J Kidney Dis - The Effect of Pentoxifylline on Proteinuria in Diabetic Kidney Disease: A Meta-analysis

Meta-analysis